Hướng dẫn Thi đua - Khen thưởng năm học 2019 - 2020 của Công đoàn Giáo dục tỉnh